Izradu sajta pomogla je farmaceutska kompanija Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson. Izrada sajta agencija Blink N
SRP / ENG


Istraživački rad članova udruženja odvija se u okviru više naučnih projekata odobrenih od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije, kao i jednog internacionalnog projekta, a vezan je prevenstveno za biološke osnove mentalnih poremećaja i farmakoterapije.
Istraživanja obuhvataju ispitivanje morfoloških, genetičkih, biohemijskih, imunoloških i endokrinih korelata mentalnih poremećaja, mogući dijagnostički i prediktivni značaj pojedinih bioloških parametara kao i evaluaciju farmakogenetskih i farmakodinamskih procesa.

Tekući projekti u koje su uključeni osnivači i članovi DBP:

- Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljsanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženja

- Neuroendokrina kontrola sekrecije hormona rasta kod coveka - novi izazovi

- European network of national schizophrenia networks studiing gene-enviroment interactions EUGEI http://www.eu-gei.eu

- Morfološke promene na mozgu kod osoba sa transeksualizmom, drugim poremećajima polnog identiteta i razvojnim psihijatrijskim poremećajima

- Strukturne i biohemijske karakteristike poremećaja sinaptičke plastičnosti u psihijatrijskim oboljenjima

- Analiza promena u strukturi genoma kao dijagnostički i prognostički parametar humanih bolest

Udruženje nudi sadašnjim i budućim članovima mogućnost aktivne naučno-istraživačke saradnje, kao i poslediplomskog usavršavanja.